ANBI-status

Stichting Nu voor Later heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften die u aan Stichting Nu voor later doet belastingvoordeel op kunnen leveren.

Op de website van de Belastingdienst kunt u onze ANBI-status controleren.

Doelstelling 

De Stichting Nu voor Later helpt naasten van mensen met psychosegevoeligheid door het geven van voorlichting en advies. Daarnaast ondersteunt de Stichting Nu voor Later organisatorisch en financieel het bureau van Nu voor Later in Leiden. Daar zijn vijf beroepskrachten werkzaam zijn die zonder winstoogmerk onder leiding van Lisette van Doorne gespecialiseerd zijn in bewindvoering voor mensen met psychosegevoeligheid.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit onafhankelijke bestuurders die benoemd worden door algemene stemming van het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, daarnaast heeft het bestuur een toezichthoudende functie. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld, zij krijgen alleen een vergoeding voor reiskosten. Zie hieronder de namen van de bestuursleden:

  • Ankie Lubbers (voorzitter)
  • Ralph van Daalen (penningmeester)
  • Erik Beckers (secretaris)
  • Fred Steenwinkel (algemeen bestuurslid)

Beleidsplan en financiën 

Stichting Nu voor later richt zich uitsluitend op naasten van personen met een verhoogde aanleg voor (een) psychose(s). Hierna leest u onze activiteiten waar we blijvend aandacht aan besteden. De stichting werkt, net als het bureau Nu voor Later in Leiden, zonder winstoogmerk. Door de stichting wordt jaarlijks de Balans en de Rekening Baten en Lasten op de website gepubliceerd.

Deze activiteiten hebben wij mede kunnen uitvoeren dankzij eerdere schenkingen

Activiteiten zijn gericht op het geven van voorlichting op het gebied van bewindvoering, curatele
en mentorschap:
– Het verzorgen van educatieve workshops voor vrijwilligers die zich inzetten voor de doelgroep;
– Het uitgeven van nieuwsbrieven ten behoeve van vrijwilligers en donateurs;
– Het verzorgen van mondelinge toelichtingen op wetstoepassing in het kader van bewindvoering,
curatele en mentorschap;
– De kwalitatieve bevordering van de uitvoeringspraktijk van bewindvoering;
– Het mogelijk maken van adequate opleidingen voor de bewindvoering;
– De actualisering van de website.

De stichting spant zich doorlopend in om bovengenoemde activiteiten adequaat uit te kunnen
voeren, zoekt daarbij waar mogelijk en wenselijk naar betere ondersteuning en samenwerking met
andere organisaties.
2020 was uiteraard een jaar dat werd gedomineerd door Corona. Ook Stichting Nu voor Later is
daar uiteraard mee geconfronteerd. Vele fysieke bijeenkomsten die gepland stonden, konden
daardoor niet in die vorm doorgang vinden. Desalniettemin heeft de Stichting Nu voor Later in
2020 een bijdrage verzorgd tijdens de volgende (digitale) bijeenkomsten:
– In juni 2020 tijdens de Ypsilon bijeenkomst voor broers en zussen van naasten met
psychosegevoeligheid;
– In juli 2020 tijdens de Ypsilon bijeenkomst KOPP (volwassen) kinderen van naasten met
psychosegevoeligheid;
– In september 2020 is een presentatie in Amsterdam verzorgd voor familie van psychiatrische
cliënten, tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Arkin / HVO-Querido.

Daarnaast zijn er veel individuele gesprekken gevoerd ten behoeve van informatie, meer dan
andere jaren omdat met name ouderen meer dan normaal door Covid-19 de urgentie inzien om de
zaken goed te regelen met oog op eventueel overlijden.

In 2020 zijn er – eveneens meer dan in voorgaande jaren – ouders met raad en daad bijgestaan in
verband met uithuiszettingen, doordat mensen die veel meer thuis zijn in deze periode van COVID-
19, meer overlast ervaren van de kwetsbare doelgroep van de Stichting.

Tot slot is er door de medewerkers van Stichting Bewindvoering Nu voor Later een opleiding
gevolgd, met het oog op de nieuwe wet Zorg en Dwang, alsmede de Wet GGZ. Met behulp van de
opgedane kennis en ervaring tijdens deze opleiding kunnen de medewerkers onze cliënten en hun
naasten beter bijstaan bij crisisopnamen en zorgmachtigingen.

Wat is het voordeel van een ANBI? 

Sinds 2014 is het mogelijk periodieke giften te doen zonder de notariële akte die voor die tijd nodig was om bij de Belastingdienst voor een giftenaftrek in aanmerking te komen. Dit geldt alleen als de gift wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals de stichting Nu voor Later.

Indien er sprake van zo’n periodieke gift aan de stichting Nu voor Later mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt dan geen drempel en geen maximumbedrag.

Waar moet uw periodieke schenking aan voldoen? 

  1. Er moet nog steeds een schriftelijke overeenkomst zijn tussen u en de stichting Nu voor Later. U hoeft hiervoor echter niet meer naar de notaris. Ook het vastleggen van een gift van bijv. 10 euro per maand kan daarom al aantrekkelijk zijn. Vraag hierom bij ons bureau via onze contactpagina of  download het standaardformulier op de website van de belastingdienst.
  2. U heeft bij het doen van aangifte het RSIN-nummer van de stichting Nu voor Later nodig, dat is: 815381347
  3. Zorg dat u vaste en gelijkmatige termijnen overeenkomt.
  4. Minimaal vijf jaar, jaarlijks uitkeren en schriftelijk vastleggen.

Op deze pagina van de Belastingdienst vindt u alle informatie voor u als donateur over de giftenaftrek aan een ANBI geregistreerde stichting.