ANBI-status

Stichting Nu voor Later heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften die u aan Stichting Nu voor later doet belastingvoordeel op kunnen leveren.

Op de website van de Belastingdienst kunt u onze ANBI-status controleren.

Doelstelling 

De Stichting Nu voor Later helpt patiënten met psychosegevoeligheid bij het organiseren van hun financiële huishouding. Door praktische begeleiding en advies, neemt zij de volledige zorg uit handen, zodat de patiënten zich in rust kunnen concentreren op de verbetering van hun geestelijke gezondheid.

Bestuur en beloningsbeleid 

Het bestuur bestaat uit onafhankelijke bestuurders die benoemd worden door algemene stemming van het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, daarnaast heeft het bestuur een toezichthoudende functie. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld, zij krijgen alleen een vergoeding voor reiskosten.

Beloningsbeleid personeel en directie 

Het bureau van Nu voor Later is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het strategisch beleid. Op het bureau in Leiden zijn vier beroepskrachten werkzaam. Het bureau staat onder leiding van Lisette van Doorne. De directeur en medewerkers worden gehonoreerd conform een door het bestuur vast te stellen beloning.

Beleidsplan en financiën 

Stichting Nu voor later heeft als doel om vooral maar niet uitsluitend op te treden als bewindvoerder, curator of mentor ter uitvoering van een door een rechter opgelegde maatregel van beschermingsbewind, mentorschap of curatele dan wel als bewindvoerder ter uitvoering van een bij testament ingesteld bewind ten behoeve van personen met een verhoogde aanleg voor (een) psychose(s). De stichting werkt zonder winstoogmerk. Door de stichting wordt jaarlijks de Balans en de Rekening Baten en Lasten op de website gepubliceerd.

Wat is het voordeel van een ANBI? 

Sinds 2014 is het mogelijk periodieke giften te doen zonder de notariële akte die voor die tijd nodig was om bij de Belastingdienst voor een giftenaftrek in aanmerking te komen. Dit geldt alleen als de gift wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals de stichting Nu voor Later.

Indien er sprake van zo’n periodieke gift aan de stichting Nu voor Later mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt dan geen drempel en geen maximumbedrag.

Waar moet uw periodieke schenking aan voldoen? 

  1. Er moet nog steeds een schriftelijke overeenkomst zijn tussen u en de stichting Nu voor Later. U hoeft hiervoor echter niet meer naar de notaris. Ook het vastleggen van een gift van bijv. 10 euro per maand kan daarom al aantrekkelijk zijn. Vraag hierom bij ons bureau via onze contactpagina of  download het standaardformulier op de website van de belastingdienst.
  2. U heeft bij het doen van aangifte het RSIN-nummer van de stichting Nu voor Later nodig, dat is: 815381347
  3. Zorg dat u vaste en gelijkmatige termijnen overeenkomt.
  4. Minimaal vijf jaar, jaarlijks uitkeren en schriftelijk vastleggen.

Op deze pagina van de belastingdienst vindt u alle informatie voor u als donateur over de giftenaftrek aan een ANBI geregistreerde stichting.