ANBI-status

Stichting Nu voor Later heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften die u aan Stichting Nu voor later doet belastingvoordeel op kunnen leveren.

Op de website van de Belastingdienst kunt u onze ANBI-status controleren.

Doelstelling 

De Stichting Nu voor Later helpt naasten van mensen met psychosegevoeligheid door het geven van voorlichting en advies. Daarnaast ondersteunt de Stichting Nu voor Later organisatorisch en financieel het bureau van Nu voor Later in Leiden. Daar zijn vijf beroepskrachten werkzaam zijn die zonder winstoogmerk onder leiding van Lisette van Doorne gespecialiseerd zijn in bewindvoering voor mensen met psychosegevoeligheid.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur bestaat uit onafhankelijke bestuurders die benoemd worden door algemene stemming van het bestuur. Het bestuur heeft de verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, daarnaast heeft het bestuur een toezichthoudende functie. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vacatiegeld, zij krijgen alleen een vergoeding voor reiskosten. Zie hieronder de namen van de bestuursleden:

 • Herma Geboers (voorzitter)
 • Jurriën Kemmink
 • Ralph van Daalen (penningmeester)
 • Erik Beckers (secretaris)

Beleidsplan en financiën 

Stichting Nu voor later richt zich uitsluitend op naasten van personen met een verhoogde aanleg voor (een) psychose(s). Hierna leest u onze activiteiten waar we blijvend aandacht aan besteden. De stichting werkt, net als het bureau Nu voor Later in Leiden, zonder winstoogmerk. Door de stichting wordt jaarlijks de Balans en de Rekening Baten en Lasten op de website gepubliceerd.

Deze activiteiten hebben wij mede kunnen uitvoeren dankzij eerdere schenkingen

Stichting Nu voor Later biedt advies en informatie over wetten en voorzieningen waarmee naast betrokkenen van mensen met psychosegevoeligheid zoals schizofrenie te maken kunnen krijgen. Naast informatie, biedt zij ook praktische en financiële hulp. Advies en hulp kan gaan over:

 • Beschermingsbewind, mentorschap en curatele op basis van beschikking van kantonrechter
 • Testamentair bewind op basis van testament
 • Nalatenschappen
 • Informatie over mogelijkheden en valkuilen bij opstellen van een testament
 • Sociale voorzieningen (Wajong, Participatiewet, etc.)
 • Inkomensondersteunende maatregelen (bijzondere bijstand e.d.)
 • Financiële problemen (schulden, WSNP en MSNP)

Deze hulp kan op elk gewenst moment worden aangevraagd.

Bij het bureau dat werkt vanuit Leiden werken medewerkers die zijn opgeleid voor praktische zaken en die kennis en ervaring hebben met psychosegevoeligheid: een belangrijke basis voor het meedenken en handelen vanuit specifieke problematiek.

De medewerkers van het bureau in Leiden en de bestuursleden van de Stichting Nu voor Later volgden in 2018 educatie en training:

 • PGOsupport in company ten behoeve van toekomstbestendig maken van de organisatie van de stichting
 • Bijscholing bestuursleden (beperkt aantal dagdelen)
 • Permanente educatie medewerkers (meerdere cursusdagen)

Voorlichting en informatie is in 2018 gegeven:

 • op de landelijke Mind familie dag met informatiestand
 • middels presentaties voor ’familie en naasten van’ op themabijeenkomsten (Wageningen, Elburg, Tiel)
 • tijdens meerdere lotgenoten bijeenkomsten “broers- en zussen van” en “(volwassen) kinderen van ouders met psychiatrische problematiek”, georganiseerd door Vereniging Ypsilon
 • ten behoeve van nascholing bij het Afdelingspodium Psychiatrie UMC Utrecht
 • op infomarkt voor familie en naasten Gooi en vechtstreek, georganiseerd door St. MEE

De medewerkers van het bureau in Leiden adviseren:

 • Telefonisch tijdens kantooruren en in individuele gesprekken op kantoor of bij naaste thuis

Ten behoeve van geven van voorlichting, is er allerhande materiaal zoals hand-outs beschikbaar.

Wat is het voordeel van een ANBI? 

Sinds 2014 is het mogelijk periodieke giften te doen zonder de notariële akte die voor die tijd nodig was om bij de Belastingdienst voor een giftenaftrek in aanmerking te komen. Dit geldt alleen als de gift wordt gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zoals de stichting Nu voor Later.

Indien er sprake van zo’n periodieke gift aan de stichting Nu voor Later mag u het hele bedrag van de gift aftrekken. Er geldt dan geen drempel en geen maximumbedrag.

Waar moet uw periodieke schenking aan voldoen? 

 1. Er moet nog steeds een schriftelijke overeenkomst zijn tussen u en de stichting Nu voor Later. U hoeft hiervoor echter niet meer naar de notaris. Ook het vastleggen van een gift van bijv. 10 euro per maand kan daarom al aantrekkelijk zijn. Vraag hierom bij ons bureau via onze contactpagina of  download het standaardformulier op de website van de belastingdienst.
 2. U heeft bij het doen van aangifte het RSIN-nummer van de stichting Nu voor Later nodig, dat is: 815381347
 3. Zorg dat u vaste en gelijkmatige termijnen overeenkomt.
 4. Minimaal vijf jaar, jaarlijks uitkeren en schriftelijk vastleggen.

Op deze pagina van de Belastingdienst vindt u alle informatie voor u als donateur over de giftenaftrek aan een ANBI geregistreerde stichting.