Klachtreglement

Klachtreglement

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • stichting; de Stichting Bewindvoering Nu voor Later (BNvL), de rechtspersoon die optreedt als be windvoerder, als mentor of als
 • medewerker; iedere medewerker van BNvL;
 • cliënt; een rechthebbende waarvan de goederen onder bewind zijn gesteld en bij wie de stichting tot bewindvoerder is benoemd, een onder curatele gestelde of gementoreerde.
 • bezwaar; een mondeling of schriftelijk ter kennis van de stichting gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van de stichting;
 • klacht; een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij de stichting ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de stichting;
 • klachtenfunctionaris: de natuurlijke persoon van de Stichting die is belast met een coördinerende rol ten aanzien van de afhandeling van klachten, als zodanig aangewezen door de stichting;
 • BPBI; brancheorganisatie

Artikel 2 Kring van klagers

Deze regeling geldt uitsluit end voor cliënten en voor derden die op een professionele wijze zijn betrokken bij cliënten van de stichting. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/ of bijstaan. Zo nodig is een medewerker de cliënt behulpzaam bij het op schrift stellen van een klacht.

Artikel 3 Bezwaar

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de klachtenfunctionaris. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, evt. na nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door het bestuur/ klachtenfunctionaris is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/ zij een klacht indienen.

Artikel 4 Klachten

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. In de klachtbrief dienen in ieder geval de navolgende gegevens te zijn vermeld:

 1. naam, adres, woonplaats of plaats van vestiging van de klager, alsmede diens
 2. telefoon‐ en/of faxnummer en/of e‐mailadres;
 3. de dagtekening;
 4. een duidelijke weergave van de klacht;
 5. het standpunt of de bezwaren van de klager onder vermelding van de ter zake doende feiten;
 6. een duidelijke omschrijving van een eventuele vordering.

Artikel 5 Behandeling van de klacht

 1. Klachten worden ontvangen door het bestuur van BNvL Deze registreert de klacht en bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk aan de De klachtenfunctionaris zorgt er vervolgens voor dat de klacht in behandeling genomen wordt.
 2. De klachtenfunctionaris behandelt de klacht en gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:
  a. In strijd Is met een wettelijk voorschrift of een voor de stichting geldende regeling,
  b. in overeenstemming Is met de dienstverlening waartoe de stichting zich heeft verbonden, en/of.
 3. Indien het een klacht over het handelen van een bestuurder van BNvL gaat, wordt de klacht door en ander dan de behandelaar behandeld.
 4. De klager wordt binnen 6 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen

Artikel 6 niet In behandeling nemen van de klacht

 1. Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen of de behandeling wordt gestaakt:
 • Indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan 18 maanden voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
 • indien de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van hetzelfde bezwaar of dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft
 1. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis

Artikel 7 beroepsmogelijkheid

Indien de klager van mening Is dat de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan heeft de klager de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het verenigingsbureau van de Branchevereniging voor Professionele bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI}, gevestigd 2921CB Nieuwekerk a/d Ussel, Dorpsstraat 24 AB. Het klachtenreglement van de BPBI Is te vinden op de website van de BPBI, www.bpbi.nl.

Artikel  8 Geheimhouding

 1. Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 9 Registratie en rapportage

 1. Elke klacht komt binnen bij de Deze registreert de klacht en deelt de cliënt zo nodig mede wanneer hij/zij antwoord krijgt op zijn/haar klacht.
 2. Als de klacht is opgelost of afgedaan wordt dat terstond medegedeeld aan de klachtenfunctionaris, die ervoor zorgt dat de wijze waarop dat is gebeurd wordt
 3. De klachtenfunctionaris archiveert de afgedane
 4. De klachtenfunctionaris rubriceert en analyseert periodiek, ten minste 1 maal per jaar, alle bij hem of haar geregistreerde klachten en legt deze, voorzien van eventuele aanbevelingen ter evaluatie voor aan het bestuur van BNvL

Artikel 10 Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.