Privacy Protocol

Dit Protocol is van toepassing op alle persoonsgegevens die de St. BNVL verwerkt van haar cliënten, coaches, contactpersonen en andere relaties.

Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst. De gegevens die wij gebruiken en registreren worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons verstrekt en verzameld zijn. Wij verzamelen niet meer gegevens dan voor het doel van onze stichting noodzakelijk. Onze stichting werkt conform een privacyprotocol. U kunt het privacyprotocol hier bekijken/downloaden.

1. Verantwoordelijke

St. BNVL is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. Binnen het bureau van de St. BNVL is de functionaris gegevensbescherming het eerste aanspreekpunt met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

2. Welke gegevens verwerkt de St. BNVL ?

Voor de uitvoering van bewindvoering op grond van Boek 1, Burgerlijk Wetboek worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

2.1.   

a) voorletters, eventueel voornaam en achternaam
b) geboortedatum en plaats
c) burgerservicenummer
d) kopie legitimatie
e) adresgegevens
f) telefoonnummer
g) e-mailadres
h) bankrekeningnummers en betalingsafspraken.
i) naam en telefoonnummer coach, naast betrokkenen c.q. contactpersoon
j) woon en/of verblijfadres betrokkene
k) naam van behandelaar(s) en eventuele begeleiders
l) polis zorgverzekering
m) facturen zorgverleners t.b.v. declaraties bij de zorgverzekering
n) polis wettelijk aansprakelijkheid verzekering
o) beschikking toeslagen (huur/zorg)
p) soort inkomsten c.q. uitkering
q) indien van toepassing beschikking UWV m.b.t . een verleende uitkering (Wajong, Wia, WW)
r) kopie laatste aangifte inkomstenbelasting
s) beschikking bijzondere bijstand gemeente
t) indien van toepassing beschikking WMO
u) indien van toepassing beschikking CAK
v) kopie huurovereenkomst (indien van toepassing)
w) indien er sprake is van beslaglegging de gegevens van de deurwaarder
x) kopie beschikking Rechtelijke Machtiging of Inbewaring Stelling (indien van toepassing)
ij) kopie beschikking kantonrechter m.b.t. de onder bewindstelling

Van  betrokkene die onder testamentair bewind, conform Boek 4 Burgerlijk Wetboek zijn gesteld worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 2.2.  

a) voorletters, eventueel voornaam en achternaam
b) geboortedatum en plaats
c) burgerservicenummer
d) kopie legitimatie
e) adresgegevens
f) telefoonnummer
g) e-mailadres
h) bankrekeningnummers en betalingsafspraken.
i) kopie testament
j) overlijdensakte van de erflater
k) de akte van erfrecht
k) gegevens overige erfgenamen
l) notariële akte tot aanwijzing van bewindvoerder
m) notariële akte tot aanwijzing van executeur testamentair
n) benoeming en aanvaarding van opvolgend bewindvoerder
o) boedelbeschrijving
p) verkoopakte onroerende zaken

Van donateurs van de Stichting Nu voor Later worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

2.3   

a) voorletters, eventueel voornaam en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) bankrekeningnummer.

3.  Wie heeft toegang tot de gegevens?

De medewerkers van bureau St. BNVL en bestuursleden van de St. BNVL hebben toegang tot de gegevens.

4.

De St. BNVL verwerkt de onder 2.1 en 2.2. genoemde persoonsgegevens voor de uitvoering van de werkzaamheden voor degenen die door de Rechtbank onder bewind of curatele zijn gesteld.

5.

De St. BNVL verwerkt de onder 2.3. genoemde persoonsgegevens om door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere producten die het  onderwerp van de Stichting Nu voor Later betreffen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk .

6. 

Indien personen telefonisch of per e-mail contact opnemen met de Stichting Nu voor Later om advies in te winnen kunnen de gegevens schriftelijk worden vastgelegd in het  computersysteem.

Betrokkenen kunnen aangeven dat deze gegevens niet geregistreerd, ook niet geanonimiseerd, mogen worden.

7. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen en gebruikt. De persoonsgegevens worden zo spoedig als mogelijk na beëindiging van de onderbewindstelling of donateurschap van de stichting uit de administratie verwijderd. De  persoonsgegevens worden vernietigd en/of geanonimiseerd, tenzij het op grond van de wet en regelgeving (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) de verplichting is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

8. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

8.1     Ter bescherming van de persoonsgegevens treft de St. BNVL passende technische en organisatorische maatregelen. Hiermee worden persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

8.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt St. BNVL gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers  Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van St BNVL. Met de bewerkers heeft St. BNVL bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven.

9. Inzagerecht, verwijdering, klachten en andere vragen

9.1     Cliënten van de St. BNVL kunnen bij het bureau van de Stichting een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien. De St. BNVL kan deze informatieplicht alleen achterwege laten als dit in de praktijk onmogelijk is, onevenredige inspanningen vergt of betrokkene al op de hoogte is van de verwerking

Het verzoek wordt steeds onverwijld in behandeling genomen. Binnen een maand na ontvangst van het verzoek, wordt verzoeker geïnformeerd over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien St. BNVL het verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

9.2     Cliënten van de St. BNVL kunnen bij het bureau van de stichting een verzoek indienen dat  de persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens worden beperkt , alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken.

9.3     Klachten over de wijze waarop St. BNVL de persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, worden behandeld door de functionaris gegevensbescherming.

9.4     Cliënten van de St. BNVL hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Bewindvoering Nu voor Later voor in zijn vergadering van 9 januari 2019