Stichting Nu voor Later

De Stichting Nu voor Later is een organisatie die is voortgekomen uit de vereniging Ypsilon.

Stichting Nu voor Later biedt hulp bij het vinden van de weg in de doolhof van wetten, regels en voorzieningen waarmee partners, ouders en verwanten van mensen met psychosegevoeligheid zoals schizofrenie te maken kunnen krijgen. Regels op het gebied van sociale voorzieningen en gezondheidszorg, maar ook huurzaken, strafzaken en financiële problemen. Het geven van voorlichting is de hoofddoelstelling.

Doelstelling Stichting Nu voor Later

Financieel wordt de stichting ondersteund door donateurs. De stichting heeft de fiscale ANBI status. Dat betekent dat donaties, giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.

Het RSIN nummer is: 815381347
Kamer van Koophandel: 41131946
SBI-code: 889922
Bank: NL88RABO 0381 8456 64

Beleidsplan 2020/2021

De Stichting Nu voor Later heeft tot doel om zowel aan personen die psychosegevoelig zijn als aan hun familieleden voorlichting te geven over beschermingsbewind, testamentair bewind, curatele en mentorschap.

De stichting werft donaties, legaten en erfstellingen, waarmee kosten van communicatie, zoals drukwerk en onderhoud website alsmede opleidingen worden gefinancierd.

Het werkgebied van de stichting kent in principe geen regionale beperking.

Stichting Nu voor Later geeft algemene voorlichting door het geven van presentaties bij bijeenkomsten van lotgenoten en professionals in de GGZ en het geven van persoonlijke adviezen aan naasten van personen die psychosegevoelig zijn.

Dit gebeurt onder meer op de jaarlijkse landelijke Mind familie dag, themabijeenkomsten en workshops tijdens lotgenotenbijeenkomsten van broers, zussen en kinderen van ouders uit de doelgroep. Ook wordt telefonisch advies gegeven en worden individuele gesprekken gevoerd.

Nu voor Later maakt voor uitvoering van deze werkzaamheden gebruik van de expertise van de medewerkers van Stichting Bewindvoering Nu voor Later. De onkosten die medewerkers van het bureau in Leiden onder de Stichting Bewindvoering Nu voor Later maken worden op vergoed door de Stichting Nu voor Later.

Activiteiten
Activiteiten zijn gericht op: het geven van voorlichting op het gebied van bewindvoering, curatele en mentorschap;

  • Het verzorgen van educatieve workshops voor vrijwilligers die zich inzetten voor de doelgroep
  • Het uitgeven van nieuwsbrieven ten behoeve van vrijwilligers en donateurs
  • Het verzorgen van mondelinge toelichtingen op wetstoepassing in het kader van bewindvoering, curatele en mentorschap
  • De kwalitatieve bevordering van de uitvoeringspraktijk
  • Het mogelijk maken van adequate opleidingen
  • De actualisering van de website
  • In het kader van de permanente educatie verstrekken van studiemateriaal

Beloning
De bestuursleden van de stichting Nu voor Later genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel worden gemaakte onkosten vergoed, zoals reiskosten.

Verslag
Door de stichting wordt jaarlijks de Balans en de Rekening Baten en Lasten onderstaand gepubliceerd. Zie hierna.

Wilt u meer weten over de Stichting Nu voor Later, neemt dan contact met ons op. De medewerkers van het bureau in Leiden staan u graag te woord.

Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming)
 31-12-2021  31-12-2020
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 8.074 9.789
Liquide middelen  120.950 122.491
 129.024 132.280
Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal 70.016 73.141
Kapitaal belast met vruchtgebruik    57.488 58.338
127.504 131.479
 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 1.520 801
129.024 132.280
Staat van baten en lasten 2021 2020
Baten       5.755 6.245
Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten
Administratie- en advieskosten 853 883
Algemene kosten        6.459 7.891
   
Exploitatieresultaat -1.557  -2.529
Rentebaten en lasten -1.568 845
 Resultaat -3.125 -1.684