Stichting Nu voor Later

De Stichting Nu voor Later is een organisatie die is voortgekomen uit de vereniging Ypsilon.

Stichting Nu voor Later biedt hulp bij het vinden van de weg in de doolhof van wetten, regels en voorzieningen waarmee partners, ouders en verwanten van mensen met psychosegevoeligheid zoals schizofrenie te maken kunnen krijgen. Regels op het gebied van sociale voorzieningen en gezondheidszorg, maar ook huurzaken, strafzaken en financiële problemen. Het geven van voorlichting is de hoofddoelstelling.

Doelstelling Stichting Nu voor Later

Financieel wordt de stichting ondersteund door donateurs. De stichting financiert ook opleidingskosten voor de medewerkers die onder andere als bewindvoerder werkzaam zijn op het bureau in Leiden. De stichting heeft de fiscale ANBI status. Dat betekent dat donaties, giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.

Het RSIN nummer is: 815381347
Kamer van Koophandel: 41131946
SBI-code: 889922
Bank: NL88RABO 0381 8456 64

Beleidsplan 2018/2019

De Stichting Nu voor Later heeft tot doel om zowel aan personen die psychosegevoelig zijn als aan hun familieleden voorlichting te geven over beschermingsbewind, testamentair bewind, curatele en mentorschap. Nu voor Later verricht haar werkzaamheden hoofdzakelijk voor leden van de vereniging Ypsilon”

De stichting werft donaties, legaten en erfstellingen, waarmee kosten van communicatie, zoals drukwerk en onderhoud website alsmede opleidingen worden gefinancierd.

Het werkgebied van de stichting kent in principe geen regionale beperking.

Nu voor Later geeft algemene voorlichting door het onderhouden van een website en het geven van persoonlijke adviezen aan naasten van personen die psychosegevoelig zijn, zoals hun familieleden, verzorgers of vertegenwoordigers.

Dit gebeurt onder meer op de jaarlijkse landelijke Mind familie dag, themabijeenkomsten en workshops tijdens lotgenotenbijeenkomsten van broers, zussen en kinderen van ouders uit de doelgroep. Ook wordt telefonisch advies gegeven en worden individuele gesprekken gevoerd.

Nu voor Later maakt voor uitvoering van deze werkzaamheden gebruik van de expertise van de medewerkers van Stichting Bewindvoering Nu voor Later. De onkosten die medewerkers van het bureau in Leiden onder de Stichting Bewindvoering Nu voor Later maken worden op vergoed door de Stichting Nu voor Later.

Activiteiten
Activiteiten zijn gericht op: het geven van voorlichting op het gebied van bewindvoering, curatele en mentorschap;

  • Het verzorgen van educatieve workshops voor vrijwilligers die zich inzetten voor de doelgroep
  • Het uitgeven van nieuwsbrieven ten behoeve van vrijwilligers en donateurs
  • Het verzorgen van mondelinge toelichtingen op wetstoepassing in het kader van bewindvoering, curatele en mentorschap
  • De kwalitatieve bevordering van de uitvoeringspraktijk van bewindvoering
  • Het mogelijk maken van adequate opleidingen voor de bewindvoering
  • De actualisering van de website
  • In het kader van de permanente educatie verstrekken van studiemateriaal
  • Het financieren van (vervolg)opleidingen op het gebied van bewindvoering voor de medewerkers van het bureau in Leiden – ondergebracht in de Stichting Bewindvoering Nu voor Later ter onderstreping van het werken zonder winstoogmerk

Beloning
De bestuursleden van de stichting Nu voor Later genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Wel worden gemaakte onkosten vergoed, zoals reiskosten. Onder onkosten worden ook begrepen de opleidingen die nodig zijn om als bewindvoerder of als ondersteuning hiervan op te kunnen treden.

Verslag
Door de stichting wordt jaarlijks de Balans en de Rekening Baten en Lasten onderstaand gepubliceerd. Zie hierna.

Wilt u meer weten over de Stichting Nu voor Later, neemt dan contact met ons op. De medewerkers van het bureau in Leiden staan u graag te woord.

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)
 31-12-2018  31-12-2017
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa    4.401 2.112
Liquide middelen    153.210 128.074
 157.611 130.186
Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal 75.899 69.083
Kapitaal belast met vruchtgebruik       58.562 58.533
134.461 127.616
 
Bestemmingsreserve  1.000  1.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva 22.150 1.570
       157.611 130.186
Staat van baten en lasten 2018 2017
Baten         8.783 10.462
Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten  6.000
Administratie- en advieskosten 759 14.268
Algemene kosten          1.216 3.178
1.975 23.446
Exploitatieresultaat 6.808 -12.984
Rentebaten en lasten 8 16
 Resultaat 6.816    -12.968