Stichting Nu voor Later

De Stichting Nu voor Later is een organisatie die is voortgekomen uit de vereniging Ypsilon.

Zij biedt hulp bij het vinden van de weg in de doolhof van wetten, regels en voorzieningen waarmee partners, ouders en verwanten van mensen met psychosegevoeligheid zoals schizofrenie te maken kunnen krijgen. Regels op het gebied van sociale voorzieningen en gezondheidszorg, maar ook huurzaken, strafzaken en financiële problemen. Het geven van voorlichting is de hoofddoelstelling.

Doelstelling Stichting Nu voor Later

De stichting biedt naast praktische hulp aan mensen die psychosegevoelig zijn, ook andere diensten aan. Zo geven zij brochures uit over belangrijke en actuele onderwerpen. Deze brochures worden op verzoek toegezonden aan belanghebbenden.

Financieel wordt de stichting ondersteund door donateurs. De stichting financiert ook opleidingskosten voor mensen die als bewindvoerder werkzaam zijn voor de Stichting Bewindvoering Nu voor Later. De stichting heeft de fiscale ANBI status. Dat betekent dat donaties, giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.

Het RSIN nummer is: 815381347
Kamer van Koophandel: 41131946
SBI-code: 889922
Bank: NL88RABO 0381 8456 64

Beleidsplan 2017

Inleiding
Stichting Nu voor Later heeft tot doel het geven en/of ondersteunen van voorlichting aan -familieleden van- personen die psychosegevoelig zijn.  Het  geven van voorlichting op het gebied van bewindvoering, curatele en mentorschap en een kerntaak..
Tot het doen behoort tevens het ondersteunen van opleidingen van personen die als coache of bewindvoerder werkzaam (willen) zijn op het terrein van bewindvoering voor personen van deze doelgroep.

Bestuurssamenstelling
De heer Marinus de Mooij, voorzitter
De heer Jan Peter Dopheide, secretaris
De heer Roel Knol, penningmeester
De heer Jurriën Kemmink

Stichting Nu voor Later
De stichting werft donaties, legaten en erfstellingen. Met de verkregen middelen kunnen kosten van communicatie, drukwerkkosten van brochures betaald worden en opleidingen gefinancierd. Het werkgebied van de stichting kent in principe geen regionale
beperking. Het aantal werkzame coaches (vrijwilligers) beloopt ca. 15 personen.

Projecten
Projecten zijn gericht op: het geven van voorlichting op het gebied van bewindvoering, curatele en mentorschap;

  • het verzorgen van educatieve workshops voor vrijwilligers die zich inzetten voor de doelgroep;
  • het uitgeven van nieuwsbrieven ten behoeve van vrijwilligers en donateurs;
  • het verzorgen van mondelinge toelichtingen op wetstoepassing in het kader van bewindvoering, curatele en mentorschap;
  • de kwalitatieve bevordering van de uitvoeringspraktijk van bewindvoering;
  • het mogelijk maken van adequate opleidingen voor de bewindvoering;
  • de actualisering van de website;

De gehele set brochures wordt herschreven en zal vervolgens verspreiding krijgen onder de doelgroep.

In het kader van de permanente educatie verstrekken van studiemateriaal;
Het financieren van (vervolg)opleidingen op het gebied van bewindvoering.

Beloning
Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning of vacatiegeld.

Verslag
Door de stichting wordt jaarlijks de Balans en de Rekening Baten en Lasten op de website www.nuvoorlater.com  gepubliceerd.

Wilt u meer weten over de Stichting Nu voor Later, neemt dan contact met ons op. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)
Vaste activa  31-12-15 31-12-14
Bedrijfsgebouwen en –   terreinen
1 1 1 1
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa     5.069 14.013
Liquide middelen      119.513 108.654
 124.582 122.667
       
      124.582 122.668
Passiva  31-12-15 31-12-14
Eigen vermogen       75.513 78.735
Kapitaal belast met vruchtgebruik       46.499 41.699
122.012 20.434
  Bestemmingsreserve  1.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva 1.570 2.234
 
       124.582 122.668
Staat van baten en lasten 2015 2014
Baten         10.600 9.424
 12.163 12.163
 Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten  2.750  1.500
Administratie- en advieskosten 2.458 3.368
Algemene kosten           10.422 3.368
15.630 8.690
Exploitatieresultaat -5.030 734
Rentebaten 324 504
 Buitengewone lasten  1.484
-3.222      1.238