Stichting Nu voor Later

De Stichting Nu voor Later is een organisatie die is voortgekomen uit de vereniging Ypsilon.

Zij biedt hulp bij het vinden van de weg in de doolhof van wetten, regels en voorzieningen waarmee partners, ouders en verwanten van mensen met psychosegevoeligheid zoals schizofrenie te maken kunnen krijgen. Regels op het gebied van sociale voorzieningen en gezondheidszorg, maar ook huurzaken, strafzaken en financiële problemen. Het geven van voorlichting is de hoofddoelstelling.

Doelstelling Stichting Nu voor Later

De stichting biedt naast praktische hulp aan mensen die psychosegevoelig zijn, ook andere diensten aan. Zo geven zij brochures uit over belangrijke en actuele onderwerpen. Deze brochures worden op verzoek toegezonden aan belanghebbenden.

Financieel wordt de stichting ondersteund door donateurs. De stichting financiert ook opleidingskosten voor mensen die als bewindvoerder werkzaam zijn voor de Stichting Bewindvoering Nu voor Later. De stichting heeft de fiscale ANBI status. Dat betekent dat donaties, giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn.

Het RSIN nummer is: 815381347
Kamer van Koophandel: 41131946
SBI-code: 889922
Bank: NL88RABO 0381 8456 64

Beleidsplan 2017

Inleiding
Stichting Nu voor Later heeft tot doel het geven en/of ondersteunen van voorlichting aan -familieleden van- personen die psychosegevoelig zijn.  Het  geven van voorlichting op het gebied van bewindvoering, curatele en mentorschap en een kerntaak..
Tot het doen behoort tevens het ondersteunen van opleidingen van personen die als coache of bewindvoerder werkzaam (willen) zijn op het terrein van bewindvoering voor personen van deze doelgroep.

Bestuurssamenstelling
Mevrouw Herma Geboers, voorzitter
secretaris: vacature
De heer Roel Knol, penningmeester
De heer Jurriën Kemmink

Stichting Nu voor Later
De stichting werft donaties, legaten en erfstellingen. Met de verkregen middelen kunnen kosten van communicatie, drukwerkkosten van brochures betaald worden en opleidingen gefinancierd. Het werkgebied van de stichting kent in principe geen regionale beperking.
Het aantal werkzame coaches (vrijwilligers) beloopt ca. 15 personen.

Projecten
Projecten zijn gericht op: het geven van voorlichting op het gebied van bewindvoering, curatele en mentorschap;

  • het verzorgen van educatieve workshops voor vrijwilligers die zich inzetten voor de doelgroep;
  • het uitgeven van nieuwsbrieven ten behoeve van vrijwilligers en donateurs;
  • het verzorgen van mondelinge toelichtingen op wetstoepassing in het kader van bewindvoering, curatele en mentorschap;
  • de kwalitatieve bevordering van de uitvoeringspraktijk van bewindvoering;
  • het mogelijk maken van adequate opleidingen voor de bewindvoering;
  • de actualisering van de website;

De gehele set brochures wordt herschreven en zal vervolgens verspreiding krijgen onder de doelgroep.

In het kader van de permanente educatie verstrekken van studiemateriaal;
Het financieren van (vervolg)opleidingen op het gebied van bewindvoering.

Beloning
Bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning of vacatiegeld.

Verslag
Door de stichting wordt jaarlijks de Balans en de Rekening Baten en Lasten op de website www.nuvoorlater.com  gepubliceerd.

Wilt u meer weten over de Stichting Nu voor Later, neemt dan contact met ons op. Onze medewerkers staan u graag te woord.

Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)
 31-12-2017  31-12-2016
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa     2.112 1.966
Liquide middelen     128.074 129.986
 130.186 131.952
Passiva
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal 69.083 82.051
Kapitaal belast met vruchtgebruik       58.533 47.331
127.616 129.382
 
Bestemmingsreserve  1.000  1.000
Kortlopende schulden en overlopende passiva 1.570 1.570
       130.186 131.952
Staat van baten en lasten 2017 2016
Baten         10.462 10.704
Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten 6.000  477
Administratie- en advieskosten 14.268 520
Algemene kosten          3.178 3.293
23.446 4.290
Exploitatieresultaat -12.984 6.414
Rentebaten en lasten 16 124
 Resultaat -12.968      6.538