Reglement Bewindvoering

Stichting Bewindvoering Nu voor Later

Art.1  Algemene bepaling

De bewindvoering wordt uitgevoerd volgens de wettelijke regels zoals gesteld in de artikelen BW 1:431 (Burgerlijk Wetboek) en voorts regelingen zoals omschreven in dit reglement.

Art. 2 Aanvang bewindvoering

Na benoeming door de Kantonrechter van Stichting Bewindvoering Nu voor Later tot bewindvoerder zal de rechthebbende alle noodzakelijke informatie en documenten aan bewindvoerder verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste uitvoering van de onderbewindstelling.

Art. 3  Inventarisatie

Na ongeveer drie maanden, na aanvang van de onderbewindstelling, zal bewindvoerder een eerste inventarisatie indienen bij de kantonrechter. Deze inventarisatie omvat een omschrijving van de bezittingen en de schulden van rechthebbende. Door bewindvoerder zal aan rechthebbende deze beschrijving voor mede-ondertekening worden voorgelegd, tenzij de gerechtigde als wilsonbekwaam moet worden getypeerd.

Art. 4  Registergoederen

Bewindvoerder draagt, bij aanwezigheid van registergoederen, zorg voor een aantekening “bewindvoering” in het kadaster (openbaar register).

Art. 5  Bankrekening

Na de ontvangst van de beschikking van onderbewindstelling zal bewindvoerder zorg dragen dat er zo spoedig mogelijk een bankrekeningen worden geopend. Deze rekeningen staan op naam van rechthebbende maar zullen beheerd worden door bewindvoerder. Deze rekening wordt gebruikt voor ontvangst van de inkomsten en betaling van de verplichtingen.

Art. 6  Budget

Tegelijk met de inventarisatie zal bewindvoerder een budget opstellen met daarin opgenomen de te verwachten maandelijkse inkomsten en uitgaven van rechthebbende. Met inkomsten wordt bedoeld salaris, uitkering, eventueel voorlopige teruggave inkomstenbelasting en heffingskortingen. Tot de uitgaven wordt gerekend de huisvestingslasten, verzekeringen, vervoerskosten, abonnementen, huishoudgeld, eventuele aflossingsregelingen en reserveringen.

Art. 7  Inkomsten

  1. Rechthebbende zorgt dat bewindvoerder steeds op de hoogte wordt gehouden van de aard en herkomst van het onder art. 6 genoemde inkomen.
  2. Rechthebbende dient zelf voor zijn inkomen te zorgen. Dit inkomen kan voortkomen uit arbeid, inkomen uit vermogen of inkomen uit uitkering.

Art. 8  Uitgaven

  1. De uitgaven van rechthebbende worden uitgevoerd conform het opgestelde budgetoverzicht. Bij betaling van de uitgaven zal er prioriteit wordt gegeven aan de huisvestingslasten, noodzakelijke verzekeringen en de uitgaven voor levensonderhoud.
  2. De uitgaven voor levensonderhoud zal bewindvoerder in overleg met rechthebbende wekelijks of maandelijks overmaken naar een bankrekening, waarover rechthebbende dan wel een gemachtigde van rechthebbende zelf de beschikking heeft. Deze rekening zal door bewindvoerder geblokkeerd worden tegen debetsaldi.

Art. 9  Vertegenwoordiging rechthebbende

Bewindvoerder zal verder alle overige werkzaamheden uitvoeren, die naar het oordeel van bewindvoerder in het financiële belang zijn van rechthebbende. Bewindvoerder houdt zich hierbij de mogelijkheid voor om externe deskundigheid te benaderen, bijvoorbeeld een advocaat bij procesvertegenwoordiging. De feitelijke werkzaamheden van vertegenwoordiging namens de bewindvoerder kan door een medewerker als gemachtigde van de bewindvoerder worden uitgevoerd. reglement bewindvoeringen

Art. 10  Correspondentie

  1. Rechthebbende zorgt dat alle zakelijke correspondentie, na de beschikking onderbewindstelling, wordt doorgestuurd aan bewindvoerder, zodat bewindvoerder in de gelegenheid wordt gesteld om een goed financieel beheer te blijven voeren.
  2. Bewindvoerder verzoekt aan alle organisaties, waar rechthebbende “zakelijke” betrekkingen mee heeft, om alle toekomstige correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan bewindvoerder te zenden.

Art. 11  Schulden

De schulden van rechthebbende zullen door bewindvoerder in de eerste drie maanden geïnventariseerd worden. De schuldeisers zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de onderbewindstelling, tevens zal verzocht worden om toekomstige correspondentie aan bewindvoerder te zenden. Bewindvoerder zal na inventarisatie van de totale schuldenlast tevens oplossingen zoeken. Dit kan betekenen dat er door bewindvoerder aflossingsregelingen worden getroffen met de schuldeisers, dan  wel dat er een minnelijke of een wettelijke schuldenregeling aangevraagd zal gaan worden.

Art. 12  Schuldeisers

De onderbewindstelling wijzigt niet de juridische positie van de schuldeisers en de schuldenaar. De rechtsmiddelen die de schuldeiser ten dienste staan blijven van kracht.

Art. 13  Privacy

De gegevens van de rechthebbende worden opgenomen in de cliëntenregistratie van Stichting Bewindvoering Nu voor Later. De Wet Persoonsregistratie is hierop van toepassing. Dit betekent dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens worden alleen door bewindvoerder gebruikt en verstrekt aan derden, indien dit in het belang van rechthebbende is of indien dit voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden als bewindvoerder.

Art. 14  Rekening en verantwoording

  1. Jaarlijks en aan het einde van de onderbewindstelling wordt door bewindvoerder rekening en verantwoording afgelegd aan de bevoegde kantonrechter.
  2. In overleg met de kantonrechter wordt de maand bepaald, waarin de rekening en verantwoording ingeleverd moet worden.
  3. Het boekjaar voor de rekening en verantwoording loopt van 1 januari tot en met 31 december.
  4. Bij aanvang van de bewindvoering zal bewindvoerder rechthebbende schriftelijk vragen of hij/zij in de toekomst een afschrift wil ontvangen van de rekening en verantwoording.

Art. 15  Beloning

De beloning die bewindvoerder toekomt voor de uitvoering van zijn werkzaamheden wordt vastgesteld door de daartoe bevoegde kantonrechter. Bij het in rekening brengen van deze beloning zal de bewindvoerder beoordelen of rechthebbende deze kosten zelf dient te voldoen, dan wel dat hiervoor bijzondere bijstand aangevraagd zal worden. Bij twijfel zal bijzondere bijstand bij de gemeente van inschrijving aangevraagd worden.

Art. 16  Bereikbaarheid

Bewindvoerder is op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 uur telefonisch bereikbaar voor rechthebbende. Tevens kan bewindvoerder altijd schriftelijk en per e-mail benaderd worden. Tenslotte is het mogelijk om op met de bewindvoerder afspraak te maken voor de bespreking van financiële zaken.

Art. 17  Slotbepaling

Dit reglement kan niet in strijd zijn met de wet of enige andere wettelijke bepaling.