Gegevensbescherming

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Persoonlijke zorg is waardevol, uw privacy ook. Wij gaan er zorgvuldig mee om

Wat is AVG?

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgt voor de bescherming van de privacy van personen door regels te stellen aan het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. De AVG heeft met ingang van 25 mei 2018 de Wet Bescherming persoonsgegevens vervangen.

Hoe zorgt St. BNvL dat de privacy van cliëntgegevens en anderen waar ze persoonsgegevens van verzamelen en verwerken, gewaarborgd blijft.

Wij doen er alles aan om te voldoen aan deze AVG wetgeving. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld en goed worden beschermd. Wij verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens voor noodzakelijke doeleinden. En deze persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard. St. BNvL handelt in overeenstemming met Europese en Nederlandse wet- en regelgeving (zoals de AVG en de telecommunicatiewet) inzake de verwerking en bescherming van de persoonsgegevens.

Waarom heeft St BNvL mijn persoonsgegevens nodig?

St. BNvL heeft persoonsgegevens nodig voor noodzakelijke doeleinden. Zie hieronder.

Cliënten

Uw cliëntgegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen in digitaal cliëntendossier en indien nodig op papier. De St. BNVL verwerkt de gegevens op basis van een beschikking van de Rechtbank voor het uitvoeren werkzaamheden met betrekking tot de bewindvoering.

Eerste contactpersonen c.q. coaches van cliënten

Van u als eerste contactpersoon hebben we uw persoonsgegevens (naam, adres, mailadres, telefoonnummer) nodig om u op de hoogte te houden en te informeren over onze cliënt.

Donateurs van de Stichting Nu voor Later (St. NvL)

U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden om donateur van St. NvL  te worden. Op het moment dat u donateur wordt van St. NvL, worden uw persoonsgegevens (naam, adres, bankrekeningnummer) geregistreerd in het donateur systeem van St. NvL. De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor het onderhouden van het contact en het innen van de donatie.

Sollicitanten

De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor het sollicitatieproces. Na afronding van de procedure worden de persoonsgegevens opgenomen in het personeelsdossier dan wel  vernietigd. Van de medewerkers worden naam, adres, telefoonnummer, verklaring omtrent gedrag,  kopie behaalde diploma’s en kopie identiteitspapieren opgenomen in het dossier

Derden partijen

In het geval St. BNvL opdracht verstrekt aan een derde partij die persoonsgegevens voor St. BNvL verwerkt, ligt daaraan een verwerkersovereenkomst ten grondslag.

Wat is een datalek?

Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of als er onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens niet redelijkerwijs uitgesloten kan worden. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van persoonsgegevens, maar ook vernietiging daarvan en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Mocht u een datalek ontdekken, dan kunt u dat binnen 72 uur melden aan St.BNvL via onderstaande gegevens.

Gegevensbeschermingen – beveiliging

Medewerkers van St. BNvL en alle derden die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens moeten de bepalingen van de toepasselijke wet- en regelgeving naleven. Bij (het vermoeden van) een datalek dient dit direct gemeld te worden bij de chef van het bureau van de Stichting BNvL heeft als verwerkingsverantwoordelijke de plicht een datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Meldpunt Datalekken St. BNvL

Oude Rijn 44 B
2312 HG Leiden
T 071-5146811
E info@nuvoorlater.com

Waar vind ik meer informatie?

Wilt u meer informatie over ons protocol gegevensverwerking? Klik dan HIER voor het Privacy Protocol!