Visie & Werkwijze

Beide stichtingen werken vanuit het besef dat een optimale samenwerking tussen de rechthebbende, diens omgeving en/of de hulpverlener leidt tot de beste vooruitzichten – zowel in medisch als maatschappelijk opzicht. Hierin volgen wij de visie van Ypsilon.

Het belangrijkste doel van Stichting Nu voor Later is om familie en naasten te informeren en adviseren op het gebied van wetten en regels inzake bescherming en beheer van financiën, vermogen en nalatenschappen. Door familie en naasten wegwijs te maken, biedt Stichting Nu voor Later perspectief in de mogelijkheden rondom financiële zorg voor hun psychisch kwetsbare naaste.

 

Het belangrijkste doel van Stichting Bewindvoering Nu voor Later is het behartigen van de financiële belangen voor mensen met langdurige ernstige psychische problemen, zoals psychosegevoeligheid. Door praktische begeleiding nemen wij de volledige zorg uit handen, zodat de rechthebbenden en hun naasten zich in rust kunnen concentreren op andere levensgebieden.

Eigen wijze werkwijze

Onze financiële zorgverlening is afgestemd op een specifieke groep met specifieke problemen. De wijze van werken is geïnspireerd op de visie van Ypsilon en op de generieke modules van GGZ. Daarbinnen hebben wij een eigen beleid ontwikkeld dat past bij de door overheidswege gestelde eisen aan bewindvoering. Met recht Buitengewoon Bewind.

 

De kennis, opleiding en nascholing van onze bewindvoerders beperken zich daarbij niet alleen tot de eisen van de rechtspraak of branchevereniging. De bewindvoerders zijn breder opgeleid en houden de ontwikkelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg bij. Zij zijn veelal zelf ervaringsdeskundigen als naasten en hebben daarnaast de professionele kennis en ervaring om met de kwetsbare groep cliënten en hun naasten of hulpverleners om te gaan.

 

De financiële zorg en de algehele zorg voor de cliënt zijn communicerende vaten. De bewindvoerder heeft een signaleringsfunctie en staat in nauw contact met de omgeving van de cliënt. Ons onderscheidend vermogen is dan ook dat wij meer doen dan alleen de financiële belangen van de cliënt behartigen.

Samenredzaamheid

De opdracht van de overheid bij bewindvoeren is het bevorderen van zelfredzaamheid. Ook wij zetten ons in om onze cliënten te begeleiden en te motiveren om hen beter te laten functioneren. Dit doen wij door het vergroten van hun zelfinzicht, eigen regie en zelfvertrouwen.

 

Ondanks de op herstelgerichte begeleiding van de zorg is bijna altijd sprake van ‘samen’redzaamheid. Door het ontbreken van ziektebesef en – inzicht is het vaker een kwestie van ‘niet kunnen’ dan van ‘niet willen’.

Competenties van meerwaarde van onze buitengewone bewindvoerders zijn:

  • Systemisch denken en netwerkgericht werken, vooral bij complexe problematiek en in onwelwillende omgevingen. Dit vraagt om goede samenwerking en afstemming met informele steungevers en andere professionals.
  • Persoonlijke kwaliteiten zijn even hard nodig als hun formele kwalificaties. Het gaat om de verbindende werkrelatie.
  • Creativiteit: originele of nieuwe oplossingen kunnen bedenken, invalshoeken vinden die afwijken van gevestigde denkpatronen (gebruik maken van discretionaire ruimte).
  • Coachen: mensen begeleiden en motiveren om hen beter te laten functioneren door hun zelfinzicht, eigen regie en zelfvertrouwen te vergroten.
  • Samenwerken: op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat.
  • Netwerken: ontwikkelen, verstevigen van relaties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie.
  • Flexibiliteit: zich bij veranderende omstandigheden gemakkelijk aanpassen
  • Overtuigingskracht: anderen voor standpunten en ideeën proberen te winnen en draagvlak creëren.
  • Het op de hoogte blijven van de laatste veranderingen in de zorg, van zorgstandaarden, generieke modules GGZ, wetgeving rondom drang en dwang, mentorschap, woonvormen etc.
Over Ypsilon

 Klik hier voor meer
informatie over Ypsilon