Vriend worden

De mantelzorg voor mensen met psychosegevoeligheid en aanverwante stoornissen is de meest intensieve mantelzorg. Dit geldt ook voor de financiële zorg, indien er rekening gehouden wordt met de delicate situatie van deze mensen: dit vraagt doorgaans meer werk en tijd. Het verkrijgen van deze specifieke deskundigheid betekent ook extra opleidingskosten.

De door de overheid bepaalde tarieven brengt echter met zich mee, dat Stichting Bewindvoering Nu voor Later geen meerkosten in rekening kan brengen. Tevens kunnen wij onder de regels van de rechtspraak en overheid, zoals de AVG (huidige privacywet), niet zonder meer vrijwilligers inzetten. Daarbij zijn het de bewindvoerders die de belangenbehartiging en voorlichting verzorgen voor Stichting Nu voor later.

 

Hoewel Stichting Bewindvoering Nu voor Later geen winstoogmerk heeft, zijn er financieel grenzen aan het haalbare. In hoeverre wij het oorspronkelijke doel, missie en visie van de beide stichtingen daadwerkelijk kunnen uitdragen, is afhankelijk van de bereidheid van derden, zoals naasten en familie deze extra zorg middels giften te ondersteunen.

 

Raadpleeg voor meer informatie over giften ook de website van de belastingdienst.

ANBI

Dankzij donaties, schenkingen en nalatenschappen kan Stichting Nu voor Later dit buitengewone werk en het meerwerk van de medewerkers van Stichting Bewindvoering Nu voor Later mogelijk maken. De Stichting Nu voor Later heeft daarom een ANBI-status